SONS Opava - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Upozornění na výkopy 

Oznámení Magistrátu města Opavy

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 40 odst. (4) a odst. (5) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povolil dne 18. 2. 2019 právnické osobě - společnosti KR Ostrava a.s., IČ: 25890981, Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, zvláštní užívání – překopy MK Zálužní (230 m), M. Dolanské (390 m), U Zbrojnice (110 m), U Pikule (80 m), Jarní (150 m) v Opavě – Vlaštovičkách, a MK Českého odboje a Okružní v Opavě Jarkovicích. Důvodem je výstavba splaškové kanalizace. Termín pro provádění prací byl stanoven na dobu od 18. 2. 2019 do 14. 12. 2019. Práce budou prováděny etapově, po úsecích dl. cca 50 m. 

Za zhotovitele byl jako kontaktní osoba uveden stavbyvedoucí pan Ladislav Neuvirt (tel: 778 083233).